Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole nr 5 w Lęborku

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanej dalej "RODO" informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych dzieci i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Przedszkole nr 5 w Lęborku przy ul. Wyspiańskiego 1,  reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Olczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: inspektor.abi2@gmail.com lub w siedzibie administratora po wcześniejszym umówieniu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.— RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nieprzyjęcie dziecka do przedszkola;
  2. dane osobowe dziecka związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych poza przedszkolem, na podstawie podpisanej zgody osoby fizycznej lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku małoletniego , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);
  3. wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji, w folderach promujących przedszkole, oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy). Brak zgody lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości odebrania dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/prawny opiekun;
  5. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Np. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy -  tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
  6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych np. windykacja należności – art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej — System Informacji Oświatowej, Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący — Miasto Lęborkoraz uprawnionym organomw zakresie prowadzenia przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

5.  Dane osobowe będą przetwarzanew zależności od rodzaju danych i celu ich przetwarzania przez okres określony w jednolitymrzeczowymwykazieakt obowiązującym w Przedszkolu nr5oraz innych przepisach dotyczących danych osobowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z wymienionych praw wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

9. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny